Algemene Voorwaarden Consumenten

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
JR Food vof: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Droogmakerij 78, 1851LX te Heiloo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87438984.

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JR Food een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: iedere tussen JR Food vof en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee JR Food zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen JR Food vof en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van JR Food vof en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel.

Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door JR Food vof geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van JR Food vof op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

Webwinkel/website: www.jrfood.nl.

Producten: alle in het kader van de overeenkomst door JR Food vof aan de koper te leveren zaken, waaronder begrepen kunnen zijn: verkoop van grondstoffen, halffabrikaten en verdere goederen voor het brood- en banketbakkers- en horecabedrijf

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JR Food en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in of bij het aanbod van JR Food, zoals op de website, dat door de koper is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de koper aanvaarde aanbod van JR Food is vermeld.

Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
Elk aanbod van JR Food is vrijblijvend. JR Food kan het aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper.

De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van JR Food dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van JR Food, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JR Food anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door JR Food aan de koper bevestigd.
Een samengestelde prijsopgave verplicht JR Food niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TOLERANTIES 
Door JR Food vermelde gewichten van producten kunnen in geringe mate afwijken van   hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als gering wordt aangemerkt gewichtsafwijkingen welke voor de koper redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel enige compensatie te vorderen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN & LEVERING VAN DE PRODUCTEN 
JR Food spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door JR Food vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van JR Food treedt niet eerder in dan nadat de koper JR Food schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen JR Food de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat JR Food alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

In geval van bezorging van de bestelling, vindt de levering plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. Indien overeengekomen is dat de producten op locatie van JR Food worden afgehaald, geschiedt dit op een nader tussen partijen overeengekomen dag en tijd, tenzij JR Food anders heeft vermeld.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper, dan wel deugdelijk door de door JR Food aangewezen pakketdienst, in ontvangst zijn genomen. In geval van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten te allen tijde pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan JR Food verschuldigde bedragen te voldoen.

In het geval dat de koper de afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van JR Food mededelen binnen welke termijn de bestelling alsnog zal worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 14 dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. JR Food is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de bestelling nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan JR Food verschuldigde bedragen.

Indien JR Food bij toepassing van de leden 5 of 6 redelijke kosten, zoals dubbele verzendkosten of kosten voor het in bewaring houden van de producten maakt, welke niet zouden bestaan indien de koper zijn in die leden bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE 
De koper dient op het moment van afleveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard dan wel hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan JR Food.

JR Food staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Behoudens het bepaalde in het volgende lid is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
Een eventueel door JR Food, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens JR Food kunnen doen gelden.

De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij JR Food daarvan niet 24 uur nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan een geleverd product een eigenschap te ontbreken die deze volgens JR Food bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die JR Food kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen 24 uur na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.

Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor JR Food uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort. De koper maakt uitsluitend aanspraak op vervanging van het geleverde, dan wel aanvulling van het ontbrekende, zonder aanspraak te maken op verdere schadevergoeding. Vervanging c.q. aanvulling is slechts van toepassing indien de koper het bestaan van de tekortkoming van JR Food of zijn toeleverancier aannemelijk maakt dan wel in geval dit voor JR Food reeds vaststaat.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND 
Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

De consument heeft geen recht van ontbinding ten aanzien van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. Consumptiemiddelen kunnen aldus niet worden geretourneerd, tenzij deze een zodanig lange houdbaarheid hebben dat retourname daarvan, ook wat betreft overige omstandigheden van het geval, redelijkerwijs van JR Food kan worden gevergd. Voorts heeft de consument geen recht van ontbinding ten aanzien van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken. De overige wettelijke gronden van uitsluiting van het recht van ontbinding worden te allen tijde voorbehouden.

De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door JR Food aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij JR Food. Zo spoedig mogelijk nadat JR Food in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal JR Food de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan JR Food retourneren.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. JR Food is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

JR Food zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door JR Food zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

Voor zover het recht van ontbinding wordt ingeroepen ten aanzien van een bestelling die de consument met een tegoedbon heeft betaald, maakt de consument, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, nimmer aanspraak op terugbetaling in geld. In zodanig geval wordt het tegoed van de tegoedbon gecrediteerd en kan de consument de tegoedbon voor een latere bestelling verzilveren.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT 
JR Food is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien JR Food bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 
JR Food is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst JR Food ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is JR Food gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan JR Food verschuldigde bedragen heeft gesteld.
Voorts is JR Food gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door JR Food op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die JR Food ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien JR Food de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN 
Bij bestellingen beneden € 500,- excl. BTW komen de eventuele bezorgkosten aanvullend voor rekening van de koper.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. In geval van een consumentenkoop zal JR Food de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.. Kiest de consument evenwel voor vooruitbetaling, dan is de consument daaraan gebonden.

JR Food is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de koper in gebreke is met voldoening van de vooruitbetaling. Voordat op basis van een tegoedbon door JR Food uitvoering aan de overeenkomst dient te worden gegeven, behoudt JR Food zich het recht voor de geldigheid van de tegoedbon te onderzoeken.

Indien is overeengekomen dat betaling na levering geschiedt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door JR Food voorgeschreven wijze.

JR Food is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.

In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van JR Food, alsmede behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, waaronder met name het bepaalde in artikel 6, is JR Food na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

JR Food is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik of de consumptie van producten, terwijl de producten na de levering niet volgens de daaraan te stellen redelijke eisen zijn bewaard of bereid, dan wel de producten niet volgens de redelijke eisen van zorgvuldigheid of conform de eventueel meegeleverde gebruiksinstructie in gebruik zijn genomen.

De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan JR Food kan worden toegerekend.

JR Food is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van JR Food is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JR Food betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JR Food nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van JR Food daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van JR Food dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens JR Food bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

De koper vrijwaart JR Food van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan JR Food toerekenbaar is.

In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Alle door JR Food geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht JR Food hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan JR Food of door JR Food aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. JR Food is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen.

Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

Als de koper, nadat de verkochte zaken door JR Food aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID 
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij JR Food.

Bij JR Food ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN 
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JR Food aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Algemene Voorwaarden Groothandel

Artikel 1 Identiteit en gegevens van JR Food vof.

1.1 JR Food is een vennootschap onder firma. JR Food vof staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 37131480. 
1.2 JR Food vof is gevestigd te Heiloo aan het adres De Droogmakerij 78 en telefonisch bereikbaar tussen 07.00 uur en 16.30 uur op het telefoonnummer +31 (0)72 – 571 0830 en is tevens bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@jrfood.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JR Food vof gedane aanbiedingen en op alle door JR Food vof aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door JR Food vof aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van JR Food vof.

2.2 JR Food vof is ten allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan. JR Food vof zal de wederpartij van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen vóór de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer de wederpartij aan JR Food vof niet binnen 8 dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt de wederpartij geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard, waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de met de wederpartij gesloten overeenkomst.

2.3 Wanneer de wederpartij aan JR Food vof binnen de in het vorige lid bedoelde termijn schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, dan is JR Food vof gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Iedere aanbieding van JR Food vof is vrijblijvend, ook als daarin een geldigheidsduur is genoemd. Een aanbieding kan niet worden opgesplitst in afzonderlijke delen en dient zodoende als één geheel te worden beschouwd, behoudens in het geval hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat JR Food vof deze mondeling of schriftelijk aanvaardt.

3.3 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JR Food vof.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op leveringen binnen Nederland en franco huis, tenzij anders overeengekomen, en exclusief omzetbelasting.

4.2 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon-en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en alle andere kosten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven JR Food vof het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt JR Food vof de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 5 Levering, gebreken, klachttermijnen en retourzendingen.

5.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij schriftelijk een ander adres is overeengekomen. Bij aflevering van de goederen gaat het risico over naar de afnemer, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij gelet op het bepaalde in artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij is verplicht te beschikken over voldoende, voor JR Food vof kostenloze, laad- en losmogelijkheden. Voorts is de wederpartij verplicht de wachttijd voor aflevering zoveel als mogelijk te beperken.

5.3 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie, instructies dan wel voldoende laad- en losmogelijkheden, noodzakelijk voor de levering, is JR Food vof gerechtigd alle met die aanbieding van de zaken gepaard gaande kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede de overeenkomst tussen partijen te ontbinden.

5.4 JR Food vof is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JR Food vof gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd
  • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik van de zaak

5.6 Worden bij aflevering zichtbare gebreken of tekorten (onverminderd het bepaalde in artikel 9 Eigendomsvoorbehoud) geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon en/of het vervoersdocument en/of pakbon en/of de factuur. Niet direct zichtbare gebreken of tekorten dienen door de wederpartij binnen acht dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens vermeld op de afleverbon of vervoersdocument of pakbon of factuur te worden gemeld aan JR Food vof. Het voorgaande geldt eveneens voor klachten over een factuur.

5.7 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen lid 5.6, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

5.8 Indien de zaken waarover klachten zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend, vervalt het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van de geleverde zaken.

5.9 Retourzendingen worden alleen verricht na schriftelijke toestemming van JR Food vof. Retourzendingen die zonder schriftelijke toestemming van JR Food vof worden verricht, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5.10 In geval van levering van niet aan de overeenkomst beantwoordende zaken, is JR Food vof niet tot meer of anders gehouden dan tot herleveren van deugdelijke zaken ofwel het crediteren van de prijs, zulks ter vrije keuze van JR Food vof.

5.11 In geval van een gegronde klacht/het gebrek als bedoeld in dit artikel, Artikel 5, vrijwaart de wederpartij JR Food vof voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van die klacht/het gebrek.

5.12 Onverminderd het voorgaande vervallen alle vorderingen van de wederpartij uit hoofde van (beweerdelijk) niet aan de overeenkomst beantwoordende zaken door verloop van één jaar na aflevering af magazijn dan wel aanvang van het transport/verzending.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Een door JR Food vof opgegeven levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Bij het overschrijden van de opgegeven levertijd treedt zodoende geen verzuim in en verkrijgt de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. Evenmin is de wederpartij in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

6.2 Indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat, dan wel zijn verplichtingen niet opschort, is de wederpartij gerechtigd het betreffende gedeelte van de overeenkomst te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

6.3 De levertijd vangt aan de dag na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 7 Verpakking

7.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking blijft eigendom van JR Food vof. De wederpartij is verplicht het materiaal aan JR Food vof terug te zenden. Terugzending geschiedt op deugdelijke wijze en voor rekening van de wederpartij.

7.2 JR Food vof is gerechtigd voor de terugzending van de verpakking een termijn te stellen waarbinnen deze dient plaats te vinden.

7.3 JR Food vof is verplicht de aan de wederpartij voor gebruik afgestane verpakking terug te nemen tegen de prijs, waarvoor het de wederpartij in rekening is gebracht, tenzij aan de wederpartij tenminste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden mededeling van deze wijziging is gedaan. Aan deze bepaling kan de wederpartij geen rechten ontlenen indien hij de termijn als genoemd lid 7.2 overschrijdt.

Artikel 8 Specificaties

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen de feitelijk geleverde hoeveelheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, met dien verstande, dat het verschil niet groter mag zijn dan 5% van de overeengekomen hoeveelheid, zonder dat zulks aanleiding zal zijn tot verrekening. Ten aanzien van verpakkingsmaterialen geldt dat het verschil c.q. de tolerantie niet groter mag zijn dan 10%.

8.2 Dit artikel is niet van toepassing op de levering van bakkerijmachines en aanverwante zaken.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door JR Food vof geleverde zaken blijven eigendom van JR Food vof totdat de wederpartij de volledige koopsom/overeengekomen tegenprestatie heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die JR Food vof tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens JR Food vof.

9.2 Door JR Food vof geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt/verbruikt. In geval van doorverkoop/doorlevering is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, behoudens in het geval van verkoop aan consumenten.

9.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

9.4 JR Food vof is bevoegd in geval van een vermoeden aan diens zijde of een mededeling van de wederpartij dat de wederpartij zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen. De wederpartij is in dat geval verplicht de zaken op de eerste daartoe strekkende verzoek van JR Food vof, onverwijld te retourneren aan JR Food vof. De kosten voor retournering zijn voor de rekening van de wederpartij. De wederpartij stelt op eerste verzoek JR Food vof in de gelegenheid alle aan de wederpartij geleverde zaken terug te halen.

9.5 Indien JR Food vof zijn recht voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud wil en mag uitoefenen, is de wederpartij gehouden daaraan alle medewerking te verlenen, zoals, maar niet beperkt tot, het bekendmaken van de locatie der zaken en verschaffen van toegang tot die zaken.

Artikel 10 Betaling en zekerheid

10.1 Facturen van JR Food vof dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door JR Food vof aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop JR Food vof de betaling ontvangt. Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand alsmede is de wederpartij 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van 750,– euro te berekenen over de hoofdsom inclusief rente.

10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welken hoofde dan ook.

10.3 De wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende saldo, teneinde te voorkomen dat de betaling onder de automatische incasso storneert. Indien, door welke omstandigheid dan ook, de termijn van 7 dagen na ontvangst van de factuur wordt overschreden, is de koper van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaald gelaten bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de vordering.

10.4 JR Food vof is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op JR Food vof. JR Food vof zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid. Met betrekking tot hetgeen de wederpartij is verschuldigd, komt de wederpartij geen beroep toe op verrekening met enigerlei vordering welke de wederpartij op JR Food vof zou willen pretenderen. Evenmin komt aan de wederpartij een beroep toe op enig retentierecht terzake enig onder de wederpartij berustend en aan JR Food vof af te geven zaak.

10.5 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van JR Food vof terstond genoegzaam en in de door JR Food vof gewenste vorm zekerheid te stellen, zoals het vestigen van een pandrecht op alle aan de wederpartij behorende zaken. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is JR Food vof gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten of over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

10.6 Indien de wederpartij aan een verzoek als is bedoeld in het voorgaande lid niet onmiddellijk na een daartoe strekkend verzoek gevolg heeft gegeven, worden alle vorderingen van JR Food vof op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn met 5 dagen of meer, is JR Food vof bevoegd het eigendomsvoorbehoud van artikel 9 in te roepen en de zaken onmiddellijk terug te vorderen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10.8 JR Food vof behoudt zich te allen tijde het recht voor om betaling door de wederpartij vooraf danwel betaling bij aflevering te verlangen.

10.9 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of JR Food vof terzake al heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is JR Food vof bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van JR Food vof schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Ontbinding overeenkomst

11.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met JR Food vof voldoet, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is JR Food vof, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de naar verder toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en anderszins, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. In het geval van ontbinding zijn alle vorderingen die JR Food vof op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar. In géén geval zal JR Food vof aansprakelijk zijn voor de door de wederpartij geleden of in dat verband nog te lijden schade.

11.2 Indien de behoorlijke nakoming door JR Food vof van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van JR Food vof komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 13 Overmacht, worden genoemd, is JR Food vof gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien JR Food vof toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij nimmer verder aansprakelijk gesteld worden dan tot her-levering van gebrekkige of ontbrekende zaken ofwel tot ten hoogste het factuurbedrag van de desbetreffende levering, deelleveringen daaronder begrepen. JR Food vof is nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, en meer in het bijzonder niet tot vergoeding van:

  • Aanvullende schade in welke vorm dan ook;
  • indirecte schade;
  • gevolgschade;
  • schade wegens gederfde winst;
  • vertragingsschade;
  • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
  • schade wegens door JR Food vof gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

12.2 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, ontstaat het recht van de wederpartij pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan JR Food vof heeft gemeld. Artikel 5 Levering, gebreken, klachttermijnen en retourzendingen, in het bijzonder lid 5.7 is onverkort van toepassing.

12.3 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

12.4 De wederpartij vrijwaart JR Food vof voor alle schade die JR Food vof mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door JR Food vof geleverde zaken.

12.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van JR Food vof op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is JR Food vof ten hoogste een bedrag van 500.000,– verschuldigd per gebeurtenis dan wel per samenhangende reeks van gebeurtenissen.

12.6 Behoudens opzet of grove schuld is JR Food vof niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van degenen, die al dan niet in dienstverband voor JR Food vof werkzaam zijn, dan wel door JR Food vof bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

12.7 JR Food vof is niet aansprakelijk voor door JR Food vof gegeven adviezen omtrent aard of samenstelling van de bestelde en geleverde zaken.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst welke niet aan JR Food vof kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan de schuld van JR Food vof noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van JR Food vof komt. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van JR Food vof, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van JR Food vof, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan JR Food vof afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

13.2 Overmacht schort de verplichtingen van partijen op. Indien de overmacht langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, behoudens de afnameverplichting van de wederpartij voor specifiek aangeschafte grondstoffen, emballage en resterende voorraad eindproduct. In het geval van ontbinding is JR Food vof niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 14 Zorgplicht

14.1 De wederpartij zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de zaken, benevens de verpakking daarvan, dan wel de reputatie van de merken van JR Food vof, zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen JR Food vof en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepaling van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.).

15.2 Geschillen tussen JR Food vof en de wederpartij die behoren tot de competentie van de rechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van JR Food vof, tenzij JR Food vof als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon-of verblijfplaats van de wederpartij.

15.3 Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskortingen worden van toepassing verklaard, de internationale regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatst verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

16.2 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

16.3 Indien op gronden van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking en zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

16.4 De opschriften van de artikelen komen geen zelfstandige betekenis toe en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen.

16.5 Algemene en/of inkoopvoorwaarden van de wederpartij binden JR Food vof niet.

16.6 Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering is JR Food vof gerechtigd een ander in zijn plaats te stellen.